Journal Article


Historia Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu, 1941-1949. Nowa perspektywa badawcza

Abstract

Artykuł przedstawia wyniki wieloletnich badań nad historią Polskiego Wydziału Lekarskiego (PWL) przy Uniwersytecie w Edynburgu. W odniesieniu do istniejącej literatury przedmiotu, w której ta założona w czasie II wojny światowej uczelnia prezentowana jest zarówno jako instytucja bez precedensu w historii świata jak i kontynuacja przedwojennych polskich uniwersytetów, niniejsza praca proponuje spojrzenie na ten temat z perspektywy historii emigracji przymusowej z kontynentalnej Europy w pierwszej połowie XX w. Nieznane wcześniej fakty na temat powstania i likwidacji PWL przedstawiono w szerszym kontekście zmieniających się postaw wobec lekarzy-uchodźców w Wielkiej Brytanii. Ponadto podkreślono transnarodowy charakter PWL i kluczową rolę, jaką w jej powstaniu odegrały kompetencje transkulturowe naukowców, takich jak Francis Crew i Antoni Jurasz. Wreszcie zasugerowano, że kreatywne połączenie polskich i szkockich programów i metod nauczania w czasie studiów medycznych na PWL ułatwiło po wojnie integrację polskich lekarzy- -uchodźców nie tylko w Wielkiej Brytanii, lecz również w innych krajach osiedlenia, takich jak USA, Kanada, Australia czy Nowa Zelandia. = This article presents the results of many years of research on the history of the Polish School of Medicine (PSM) at the University of Edinburgh. With reference to the existing literature in which this wartime faculty is portrayed both as an institution that was unprecedented in the history of the world and as a continuation of pre-war Polish universities, this paper looks at the topic from the perspective of the history of forced migration from continental Europe in the first half of the 20th century. Previously unknown facts on the origins and liquidation of the PSM are discussed in the broader context of the changing attitudes towards medical refugees in Great Britain. The transnational character of the PSM and the essential role played in its creation by the transcultural competence of academics, such as Francis Crew and Antoni Jurasz, has also been emphasised. Finally, it is suggested that a creative combination of Polish and Scottish programmes and methods of teaching during medical studies at the PSM facilitated the postwar integration of Polish medical refugees not only in Great Britain but also in other countries of settlement, such as USA, Canada, Australia and New Zealand.

Attached files

Authors

Palacz, Michał Adam

Oxford Brookes departments

Department of History, Philosophy and Culture

Dates

Year of publication: 2021
Date of RADAR deposit: 2022-05-30Copyright Notice. © ICM UW 2005-2022. All rights reserved. Reproduction of this material in part or whole is permitted for non-commercial, educational and scientific uses.


Related resources

This RADAR resource is Identical to Historia Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu, 1941-1949. Nowa perspektywa badawcza

Details

  • Owner: Joseph Ripp
  • Collection: Outputs
  • Version: 1 (show all)
  • Status: Live
  • Views (since Sept 2022): 316